Bærekraft og samfunnsansvar

Redegjørelse i henhold til åpenhetsloven, juni 2023.

Driftsområde:

Proteket er Norges største tanntekniske fagmiljø med over 100 medarbeidere. Vår visjon er å gjøre Norge til verdens tryggeste land å gjennomføre tanntekniske løsninger i. Medarbeidere som brenner for faget og aldri føler seg utlært, bringer oss mot denne visjonen. Våre verdier er kompetent, tilgjengelig og hjelpsom, og Proteket tar på alvor sin rolle som tannlegens forlengede arm i pasientens behandling.

Våre retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

I Proteket jobber vi aktivt for å bygge en kultur som ivaretar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjøres gjennom å sikre rettferdige rammebetingelser, uavhengig av kjønn, like muligheter for våre medarbeidere, inkludering og mangfold er en vesentlig del av vår kultur.

Våre etiske retningslinjer (Code of Conduct), kontrakter, rutiner og håndbøker er styrende for hvordan vi ivaretar grunnleggende menneskerettigheter. Alle eksisterende og nye leverandører vurderes i henhold til krav nedfelt i Åpenhetsloven. Proteket har gjennom en omfattende prosess, kartlagt sine leverandører, klassifisert og risikovurdert disse. OECD’s Guidelines for Multinational Enterprises (2011 Edition) har vært veiledende for oss i denne prosessen, samtidig som vi har tatt hensyn til at Åpenhetsloven stiller strengere krav til redegjørelsesplikten, ved at virksomhetene må offentliggjøre en generell redegjørelse årlig.

Selskapet har varslingsrutiner som gjør det mulig for medarbeidere, leverandører eller kunder å varsle dersom de oppdager forhold som er av negativ karakter og kan anses som nødvendig å varsle om.

Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlige risiko for negative konsekvenser som virksomheten avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger:

Vår forventing til våre leverandører er at de opptrer etisk og arbeider etter intensjon om anstendige arbeidsforhold og etterlevelse av lovverk som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter. Dersom vi avdekker forhold som ikke samsvarer med våre forventninger, lovverk og har en tilstedeværende risiko, etterspør vi ytterligere dokumentasjon fra leverandør slik at de kan svare opp og vise frem sine tiltak og planer for å minimere risiko og eliminere faktorer som går på tvers av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Alle våre leverandører som tilfredsstiller krav om aktsomhetsvurdering må besvare skjema for å bli eller være i samarbeid med oss, disse klassifiseres ut ifra besvarelsen og i forhold til risikofaktorer som avdekkes. Denne er basert på OECD sine krav til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Gjennom våre undersøkelser har vi avdekket kun mindre avvik i vår leverandørkjede som det siden er blitt redegjort og dokumentert for. De mindre avvikene er med dette blitt lukket.

Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultater eller forventede resultater av disse tiltakene:

Proteket er en seriøs aktør og vil agere dersom det oppstår hendelser som ikke samsvarer med loven. Basert på aktsomhetsvurdeinger fra leverandører er det avdekket tilfeller som kan peke i en retning av forhold som ikke ivaretar grunnleggende menneskerettigheter. Disse forholdene avdekker mistanker om tvangsarbeid og manglede dokumentasjon som skal sikre og ivareta anstendige arbeidsbord både for underleverandører og medarbeidere. I disse tilfellene etterspør vi dokumentasjon fra leverandør, klassifisere de som ikke godkjent hos oss før vi har mottatt tilfredsstillende informasjon i vår oppfølgning av leverandøren.

Vi forventer at leverandører ettersender den dokumentasjonen vi etterspør som viser plan, handling og system for kontroll av risikoelement. Når dette er ettersendt oss og vi ser at dette er under kontroll vil vi godkjenne leverandøren hos oss og følge dette opp for fremtiden.

Dersom leverandører ikke følger opp vår anmodning må Proteket vurdere om samarbeidet skal fortsette, som en konsekvens av risikoforholdene.