Etiske retningslinjer

Hvem er vi?

Vår visjon og våre verdier

Proteket er Norges største tanntekniske fagmiljø med over 100 medarbeidere.

Vår visjon er å gjøre Norge til verdens tryggeste land å gjennomføre tanntekniske løsninger i.

Medarbeidere som brenner for faget og aldri føler seg utlært bringer oss mot denne visjonen.

Våre verdier er kompetent, tilgjengelig og hjelpsom, og Proteket tar på alvor sin rolle som tannlegens forlengede arm i pasientens behandling.

Selskapets styresett

For å sikre god informasjonsflyt, oppfølging og kontroll har selskapet opprettet strukturerte rapporteringsrutiner innen disse og andre relevante områder knyttet til den daglige driften.

Det rapporteres månedlig fra avdelingsnivå til CEO, og videre til selskapets styre.

Selskapet har personalhåndbok som danner grunnlaget for ansattes betingelser, rettigheter og plikter, samt lederhåndbok for å styrke ledernes rolle hos oss.

Vår beredskapsplan sikrer at vi har en forhåndsbestemt strategi og taktikk for håndtering av en eventuell krise.

Planen gir en klar beskrivelse av organisering, oppgaver, fasiliteter og mer.

De etiske retningslinjene gjelder for alle faste og midlertidige ansatte, innleide konsulenter, styret og andre som handler på vegne av Proteket (heretter samlet omtalt som medarbeidere).

Vår kultur bygges opp rundt lagspill, dedikasjon, nysgjerrighet, lidenskap og smil.

Dette setter forventninger til at vi hjelper og trygger hverandre, følger reglene, sier ifra dersom det er behov for forbedring, varsler om kritikkverdige forhold eller andre områder som må løftes opp og frem.

Våre ledere skal være gode rollemodeller og har et særlig ansvar om å opptre i samsvar med intensjonene i de etiske retningslinjene.

En leder har et særskilt ansvar for å informere, kommunisere og etterleve de etiske retningslinjene, samt å sørge for nødvendig opplæring der det er behov.

Vi jobber kontinuerlig for å sikre at våre leverandører overholder den samme høye etiske standard som oss.

Etterlevelse av lover, regler og konvensjoner
Medarbeiderne våre skal etterleve gjeldende lover og regler. Dette gjelder både eksterne krav og internt regelverk, herunder lover og forskrifter, retningslinjer og instrukser.

Vi respekterer menneskerettighetene og arbeidstakerrettighetene til kollegaer, leverandører og samarbeidsparter som nedfelt i internasjonale konvensjoner og lokal lovgivning.

Brudd på gjeldende lover og regler aksepteres ikke.

Eventuelle brudd eller avvik skal håndteres i henhold til selskapets prosedyrer og kan gi arbeidsrettslige, strafferettslige og erstatningsrettslige konsekvenser.

Hva er etiske retningslinjer og hvorfor har vi det?

Menneskene er vår viktigste suksessfaktor!
I Proteket er vi stolte over høy kompetanse, spesialister innen hvert fagfelt og den nyeste teknologien. Men dette alene kan aldri gjøre oss til tannlegens førstevalg.

På ethvert laboratorium er vi avhengig av den enkelte lagspillers bidrag; den personlige servicen, det brennende engasjementet, det kollegiale samholdet og lidenskapen for jobben.

Vi skal prestere hver dag for å gi verdens beste tannteknikk til våre kunder. Dette krever godt lagspill, der alle er like viktige bidragsytere.

For å prestere på et høyt nivå må vi investere i tid til kontinuerlig trening.

Det er menneskene som jobber hos oss som utgjør Proteket. Derfor vil holdningene og beslutningene til den enkelte medarbeider påvirke selskapets omdømme.

Den enkelte har selv ansvar for å gjøre kloke valg, som inngir til tillit og trygghet, slik at Proteket forbindes med etiske verdier, profesjonalitet og redelighet.

Våre etiske retningslinjer er grunnlaget for hvordan vi driver forretning og forteller oss selv og omverden hva som kan forventes av oss.

Våre etiske retningslinjer er førende og gir retning og forpliktelser til hvordan vi skal opptre, de hjelper oss å ta gode avgjørelser og veileder i etiske dilemmaer.

De skal sikre at vi er en trygg arbeidsplass for våre medarbeidere og leverandør for våre kunder.

Vi skal være en åpen og transparent organisasjon, slik at det vi gjør i jobbsammenheng skal vi være villige til å stå for offentlig.

Vi skal behandle like tilfeller likt, og møte alle mennesker med samme grunnleggende respekt.

Som samfunnsaktør og tilbyder av tanntekniske helsetjenester tar vi vår rolle på alvor og for oss er våre etiske retningslinjer og vår måte å drive virksomhet på etter god etikk særdeles viktig.

Troverdig opptreden, som arbeidsgiver, oppdragsgiver, ovenfor våre kunder, leverandører, eiere og andre samarbeidsparter, er vårt fundament.

Våre retningslinjer slår fast at vi alltid skal:

 • Gi råd og veiledning som er best for våre kunder og medarbeidere,
 • Følge de til enhver tid gjeldende lover og regler
 • Ha en respektfull omgang med andre mennesker i sitt arbeid, både i formelle og mer

 
Uformelle sammenhenger
I Proteket er det rom for å melde fra om kritiske forhold uten fare for gjengjeldelse, og dette er beskrevet i våre varslingsrutiner.

Brudd på våre etiske retningslinjer eller lovbrudd vil medføre reaksjoner.

Det samme gjelder for ledere som ser bort fra eller tolererer slike brudd, enten de selv opptrer uaktsomt eller de har faktisk kjennskap til forholdet.

Reaksjonene vil avhenge av hvor alvorlig bruddet er og kan innebære rapportering til relevant offentlig myndighet.

Ledere i Proteket er rollemodeller ovenfor øvrige medarbeidere, og har stor påvirkning i håndtering av ulike situasjoner.

Det forventes derav at våre ledere sørger for at de etiske retningslinjene er kjent for medarbeiderne og motiverer til at disse etterleves.

Våre ledere skal fremme tillit, åpenhet og likeverd i arbeidsmiljøet, slik at medarbeiderne er trygge på at de kan dele sine meninger og ta opp bekymringer uten frykt for gjengjeldelse.

De skal involvere medarbeiderne og tilrettelegge for engasjement, samarbeid og faglig utvikling til det beste for kunder og medarbeiderne.

Proteket skal være en arbeidsplass der alle har like muligheter uansett alder, etnisitet, seksuell orientering, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, religion, livssyn, omsorgsoppgaver, graviditet, foreldrepermisjon, adopsjon og nedsatt funksjonsevne.

Det skal ikke forekomme diskriminering i saker som lønns- og arbeidsvilkår, avansement, opplæring, tilrettelegging, rekruttering og kombinasjon av arbeid og fritid.

Hva ligger til grunn for våre etiske retningslinjer?

Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold er fundamentet for bærekraftig utvikling og i en bærekraftig verden må alle tre perspektiver for dette være dekket: En sunn økonomi må bygge på sosial bærekraft samtidig som miljømessig bærekraft er fundamentet for vårt felles livsgrunnlag. Det er her vi legger vårt fokus for vekst og utvikling.

Vi skal bidra til bærekraftig og langsiktig verdiskapning med fokus på miljø og klima samt sosiale og økonomiske forhold.

Dette skal gjenspeiles i alt vi gjør, og våre ansatte skal få den opplæringen og støtten de trenger for å utøve vårt samfunnsansvar.

Det å ha et fokus på bærekraft er ikke lenger forbeholdt noen få. Det må favne alle virksomheter.

Det er helt avgjørende for å beholde en verden i balanse.

Som organisasjon har vi muligheter til å bidra på mange områder, og det er nettopp det vi allerede gjør og skal fortsette med.

Vi fokuserer på bærekraft for:

 1. Å bli en del av løsningen: Alle må og kan bidra hvis vi skal løse vår tids store
  utfordringer. Det lønner seg for alle.
 2. Konkurransekraft og omdømme: Krav fra kunder, myndigheter og kapital vil øke, ved å
  ligge i front vil din bedrift få et bedre omdømme og økt konkurransekraft.
 3. Stolte medarbeidere: Stadig flere stiller krav og ønsker å jobbe i en bedrift som tar et
  samfunnsansvar. En tydelig bærekrafts profil tiltrekker seg jobbsøkere og skaper
  stolthet på arbeidsplassen.

 

Klima og miljø
I Proteket har vi fokus på miljø og vår påvirkning på omgivelsene.

Der vi kan skal vi bidra til å skape mer miljøvennlige løsninger og velge alternativer som er til det beste for klima og miljø.

Vi jobber stadig med forbedringsarbeid og forbedringsmål rettet mot miljøbevisste tiltak for å beholde og videreutvikle miljøfokuset.

Våre medarbeidere er viktige bidragsytere i dette arbeidet, og vi jobber kontinuerlig for at våre medarbeidere skal ha et bevisst forhold til miljøpåvirkning.

De skal oppleve at vi er en arbeidsplass med en bevisst miljøprofil og vi tar ansvar i et større perspektiv.

Gjennom en god miljøprofil skal vi bidra til å skape gode holdninger internt og sørge for en drift som er skånsom for miljøet.

Vi skal sikre at vi til enhver tid er i samsvar med alle myndighets- og lovkrav som stilles til oss. Vi skal ikke ha ulovlige utslipp til jord, vann og luft og vi skal deklarere alt amalgamholdig materiale.

Økonomi
Økonomi i seg selv er ikke nok for å jobbe mot en bærekraftig utvikling, men den er en svært viktig del av totalen.

Tradisjonelt sett har virksomheter konsentrert seg om å bygge lønnsomme arbeidsplasser som igjen finansierer velferdsstaten.

Dette er fortsatt sentralt, men i en bærekraftig verden må det mer til.

En sunn økonomi må bygge på sosial bærekraft samtidig som miljømessige bærekraft er fundamentet for vårt felles livsgrunnlag.

For at vi skal jobbe mot en bærekraftig utvikling så er vi nødt til å sikre dette gjennom vår verdikjede ned på de ulike nivåene.

For at vi skal ta ansvar, må våre leverandører også gjøre det.

Vi stiller krav til våre leverandører, krav om en ansvarsfull drift av virksomheten.

Sosiale forhold
For oss handler sosial bærekraft om å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning, samt jobbe og leve uten diskriminering av noe slag.

For å behandle våre kunder er det behov for mye utstyr og engangsartikler, samt tjenester fra våre leverandører.

Vi stiller derfor ikke disse kravene bare til oss selv, men også til våre leverandører.

De må ha en ansvarsfull drift av sin egen virksomheten samt for de underleverandører de benytter.

Slik gjør vi det i praksis

Vi i Proteket jobber for å skape trygge, bærekraftige arenaer som bidrar positivt til samfunnet.

Alle våre medarbeidere og alle som handler på vegne av oss skal opptre i tråd med etiske normer og regelverk.

Bærekraftig utvikling handler om å tilpasse seg, skape synergier og sikre at vi tar gode valg som påvirker i riktig retning.

Vi jobber for kontinuerlig utvikling og forbedring, og for å kontrollere om vi er på riktig vei er det avgjørende at vi måler oss selv.

Vi følger opp varslingssaker fortløpende, og monitorer personvern og korrupsjon på daglig basis I Proteket har vi fokus på miljø og bærekraft på alle nivåer av vår virksomhet.

Vi legger til rette for at det skal kunne være lett å ta gode valg når det kommer til miljø og bærekraft.

Ved bruk av våre innkjøpsavtaler kan våre medarbeidere være trygge på at disse har gjennomgått våre sosiale og miljømessige krav.

Vi har en høy grad av bevissthet rundt vår påvirkning på miljøet og vi jobber kontinuerlig med forbedringer for å være en bevisst og positiv bidragsyter til vårt klima og miljø.

Klimabeskyttelse inn i vår kjernevirksomhet
Proteket har en ambisjon om å redusere direkte og indirekte negative påvirkninger på miljøet vårt.

Vi skal opptre ansvarlig, overholde relevante nasjonale og internasjonale lover og standarder, aktivt søke å minske vår miljøpåvirkning og innlemme klimabeskyttelse i vår kjernevirksomhet.

For oss betyr det å ha en bærekraftig tilnærming til hele vår verdikjede og aktivt søke å redusere negativt avtrykk og belastning der vi kan.

Vi tar beslutninger som skaper verdier, samtidig som vi beskytter miljøet og bidrar til det beste for samfunnet.

Klima og miljømål
Vi er vårt ansvar som samfunnsaktør bevisst når det gjelder vår påvirkning på omgivelsene, og vårt mål er å være en foregangsvirksomhet som jobber aktivt for å påvirke våre leverandører, kunder
og industrien for øvrig til å forbedre sin miljøpåvirkning.

Bærekraftig utvikling handler for oss om å forebygge, skape bevissthet rundt og finne gode løsninger for å redusere vår miljøpåvirkning.

Vi jobber aktivt for å redusere vårt karbonavtrykk og er bevisst det klimaavtrykket som genereres av vår virksomhet.

Våre etiske retningslinjer gir fokus og retning for hvordan vi ønsker arbeide, påvirke samfunnet og vise vei for hvordan vi skal ta vare på klima, eksternt miljø og vårt arbeidsmiljø.

Vi ser på det som vår plikt å opptre ansvarlig både for våre medarbeidere og for samfunnet for øvrig, og vi ønsker forplikte oss til å jobbe for å møte de utfordringene som klimaendringer innebærer.

Konkret jobber vi for å oppnå en høyere energieffektivitet, minimere avfallsproduksjon og utslipp, vedlikeholde vårt utstyr for å beholde levetiden, benytte miljøvennlige produkter i verdikjeden og forbedre miljøet blant våre medarbeidere.

Ansvarlig og etisk forretningsstyre
I Proteket er ansvarlig og etisk forretningsstyre noe som ligger til bunn i det vi gjør hver dag og vi gjør som et lag.

Det er summen av våre verdier, vår kultur og vårt gjøremål som utgjør vår ansvarlighet og vår etiske måte å opererer på hver dag.

I Proteket legger vi til rette for at våre medarbeidere skal kunne ta gode og trygge valg. Dette gir vi våre medarbeidere mulighet til gjennom interne rutiner, retningslinjer og kompetanse.

Lokalsamfunn
Som et ledd i arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller, bidra der det teller og skape arenaer som betyr noe tar vi i Proteket ansvar i vårt lokalmiljø.

For oss betyr det å gi alle en lik sjanse mye, om det er for å bidra til det lokale organisasjoner gjennom samarbeid eller økonomisk støtte, velge lokale leverandører i de tilfeller det passer eller arbeidsutprøving og trening for personer som har behov for dette.

Arbeidsmiljø og faglig utvikling
Det skal være trygt å jobbe i Proteket. Dette innebærer en arbeidsplass som gir utviklingsmuligheter på det nivået den enkelte ønsker.

Ansatte som trives på jobb, har den kunnskapen de behøver for å utøve sitt arbeid på en forsvarlig måte og gi de muligheter til vekst sørger for at vi igjen skaper en trygg og sunn arbeidsplass som gir tilbake til samfunnet.

For å sørge for faglig utvikling til fordel for den enkelte, kolleger, bransjen og kunder har vi vårt eget akademi. Gjennom dette tilbyr vi kurs til våre medarbeidere og til bransjen for øvrig.

Vi representerer et sterkt fagmiljø innen tannteknikk og vi skal investere i videreutvikling og etterutdanning av våre medarbeidere.

Det gir en mer spennende og utfordrende arbeidshverdag og vi kan tilby våre kunder de beste produkter og tjenester.

I de tilfeller vi ikke kan tilby skreddersydd faglig utvikling gjennom vårt akademi, benytter vi eksterne tjenester for å sikre økt kompetanse for alle.

Helse, miljø og sikkerhet
Proteket skal ha et helsefremmende arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. Vi arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet.

Vårt arbeid innebærer blant annet internkontroll, dokumenterte rutiner og arbeidsforhold, arbeidsmiljøutvalg, verneombud og interne kulturprosjekter for å bevare og utvikle samarbeidet og trivselen på arbeidsplassen.

Gjennom dette setter vi krav til våre medarbeidere om å bidra aktivt og positivt til vårt arbeidsmiljø slik at vi sammen skaper vi en trygg arbeidsplass.

Anti- korrupsjon
I Proteket har vi nulltoleranse for hvitvasking, bestikkelser og korrupsjon.

Alle ansatte, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og eier skal være trygge på at vi etterlever lover og regler og at avvik fra dette ikke aksepteres.

Vi forplikter oss til å fremme og opprettholde det høyeste nivået av etiske standarder i forhold til alle våre forretningsaktiviteter.

Til enhver tid følger vi gjeldende lover og regler. Bestikkelser og hvitvasking vil ikke bare være et brudd på gjeldende regelverk og et brudd med våre egne grunnverdier.

Økonomisk integritet
For oss er økonomisk integritet er avgjørende for å opprettholde tilliten fra medarbeidere, kunder, forretningspartnere og aksjeeiere.

Vi overholder norske og internasjonale standarder for regnskapsføring og rapportering, sørger for at vi bruker selskapets penger på en fornuftig og riktig måte og tar avgjørelser i samsvar med selskapets fullmaktstruktur.

Vi følger gjeldende skatteregler og bidrar ikke til skatteunndragelser.

Alle medarbeidere i Proteket må sørge for at den informasjonen man leverer fra seg eller godkjenner, som brukes for refusjon eller andre utbetalinger er korrekt og i henhold til interne rutiner og tilfredsstiller lovkrav.

Selskapets eiendeler
Medarbeidere i Proteket har tilgang til å bruke våre eiendeler til å utføre arbeidsoppgaver.

Dette omfatter utstyr, programvare, systemer, informasjon og lignende som eies av selskapet.

Alle våre eiendeler skal brukes med ansvarlighet og oppbevares i samsvar med gjeldende retningslinjer og lovverk. Det samme gjelder kunders eiendeler.

Misbruk av eiendeler, våre eller våre kunders, aksepteres ikke i noen form.

Våre medarbeidere skal ikke benytte programvare som ikke er i samsvar med gjeldende lisensbetingelser eller instrukser for sikker bruk.

Vi tillater ikke bruk av utstyr som ikke samsvar med gjeldende forskrifter, våre medarbeidere kan ikke kopiere eller benytte utstyr til upassende eller ulovlig aktivitet.

Ingen medarbeidere skal laste ned eller laste opp uautorisert programvare eller annet opphavsrettslig beskyttet materiale.

Innkjøp og leverandører
Når vi i Proteket inngår avtaler stiller vi krav til leverandører og deres underleverandører.

Vi skal være en pådriver for etisk handel og vi forplikter oss til å jobbe for en forbedring av arbeids- og menneskerettigheter, og miljø i produksjonen av varer og tjenester.

Dette skal gjenspeiles i samarbeid med våre leverandører og vi stiller etiske krav når en risikovurdering av produkt og/eller tjeneste tilsier dette.

Ved særlig risiko for brudd på menneskerettigheter skal dette alltid følges opp i avtaleperioden. Våre leverandører er ansvarlig for overholdelse av kriterier angitt i våre samarbeidsavtaler.

Våre leverandører skal være trygge på at Proteket opptrer etter god forretningsskikk med konfidensialitet og taushetsplikt der dette kreves, og med transparens og åpenhet hvor dette tilsies.

Medarbeidere i Proteket skal sikre at beslutninger og handlinger som gjøres på vegne av selskapet er blitt gitt en objektiv og rettferdig vurdering.

Det er viktig at samarbeidet mellom oss og våre leverandører foregår på en slik måte at andre ikke kan stille tvil ved en medarbeiders vurdering og integritet.

Diskriminering og trakassering
Alle medarbeidere i Proteket er likeverdige, uavhengig av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, uttrykk og alder.

Vår kultur gjenspeiler våre verdier, det er dette som er vår styrke og sammen skaper vi et inkluderende mangfold på vår arbeidsplass.

I Proteket har vi null-toleranse for mobbing, trakassering og diskriminering, og en slik behandling skal ikke forekomme på noe tidspunkt i arbeidsforholdet med oss, verken før, under eller etter.

Hos oss er alle like mye verdt og vi setter pris på unike egenskaper som mangfoldet representer. Ved observasjon av eller rapportering om trakassering, mobbing, diskriminering eller annen upassende oppførsel agerer vi.

Det forventes at medarbeiderne våre opptrer etter våre retningslinjer og tar vare på, opptrer og behandler sine kollegaer, kunder, samarbeidspartnere og andre mennesker man møter som en stolt «Protekianer».

Varsling
Vi skal ta ansvar og være pålitelige slik at våre medarbeider, leverandører, kunder og andre ressurs som utfører funksjoner tilknyttet Proteket skal kunne stole på oss som virksomhet.

Hos oss ønsker vi at alle medarbeidere på alle nivåer opptrer på en måte som er i tråd med allmenn oppfatning av god etikk og i tråd med gjeldende lover, regler og retningslinjer.

Vi er forpliktet til å drive virksomheten med integritet og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, våre etiske retningslinjer og selskapets verdier.

Våre varslingsrutiner oppfordrer og legger til rette for rapportering av mistenkelig, uredelig eller uetisk oppførsel, som for eksempel korrupsjon, bestikkelser eller trakassering.

Fremgangsmåten for varsling må være forsvarlig og ikke virke trakasserende eller skape unødig belastning for arbeidsmiljøet.

I første rekke vil det være riktig å varsle tjenestevei, dvs. til personalansvarlig.

Våre varslingsrutiner er tilgjengelig i vår Personalhåndbok.

Det er ingen formkrav til hvordan varslingen skal foregå, og det er fullt mulig å varsle anonymt.

Alle meldinger om varsling vurderes seriøst og håndteres i henhold til våre rutiner, slik at prinsippet om habilitet, konfidensialitet og kontradiksjon ivaretas.

En ansatt som varsler om kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte skal ikke bli utsatt for noen form for gjengjeldelse på grunn av slik varsling, og ens identitet skal holdes konfidensiell.

Bekymringer knyttet til saker som faller utenfor varslingskanalens virkeområde og som kun gjelder medarbeiderens eget arbeidsforhold skal bli tatt opp med nærmeste leder, Ledergruppen eller HR.

Taushetsplikt og informasjonssikkerhet
Alle ansatte har plikt til å bevare taushet om alle forhold man får kjennskap til gjennom sitt ansettelsesforhold så vel innenfor selskapet som hos leverandører eller hos våre samarbeidspartnere.

Dette gjelder både kundeinformasjon og interne bedriftsanliggender i Proteket.

Taushetsplikten gjelder også etter at ansettelsesforholdet opphører. Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjonen vi har.

I Proteket skal våre kunder, ansatte, konsulenter, leverandører, samarbeidspartnere og eier være trygge på at den informasjonen som oppgis til oss blir oppbevart etter lover og forskrifter.

Vi tar personvern på alvor og følger alle regler for behandling av personopplysninger.

Kommunikasjon og medier
I Proteket er vi opptatt av at vår kommunikasjon er åpen, transparent, tydelig og faglig forankret. Det gjelder både internt og eksternt, og er viktig for tilliten til selskapet.

Vi er opptatt av lokal forankring hos våre laboratorier og trygghet i vår kommunikasjonslinje.

Hver avdeling har enkeltpersoner som i samarbeid med vår markedsavdeling utarbeider det som kommuniseres eksternt. Kun øverste leder eller de han måtte utpeke kan uttaler seg i media på vegne av organisasjonen.

Vi er opptatt av at alle våre medarbeidere utøver god dømmekraft med hensyn til hva man sier i ulike medier om kunder, leverandører, konkurrenter og kollegaer.

Vi jobber for at alle medarbeidere har et bevisst forhold til sin kommunikasjon og at man til enhver tid er en representant for Proteket og at man opptrer i samsvar med god folkeskikk og gjeldende regelverk.

Brudd på etisk kommunikasjon og publisering av ulovlig materiale på vegne av Proteket som kan skade organisasjonens omdømme skal meldes fra til CEO slik at dette kan håndteres på en god måte.

Interessekonflikter
Alle medarbeidere, leverandører, samarbeidspartnere og eiere har et ansvar for å ta beslutninger som ikke er påvirket av personlig vinning. For oss er det viktig å ha en forståelse av hva som er egen vinning og jobbe aktivt for at dette ikke påvirker våre prosesser.

Der det kan oppstå situasjoner som skaper interessekonflikter erklærer vi oss inhabile for å unngå at det kan oppstå tvil om vår integritet.

En interessekonflikt kan oppstå når det blir en konflikt mellom våre personlige interesser og vårt ansvar som medarbeider i eller representant for Proteket.

Slike interessekonflikter kan ha bakgrunn i f.eks. nære relasjoner, tillitsverv, økonomiske interesser eller eierinteresser.

Det kan også oppstå interessekonflikter mellom krav fra myndigheter, kunders forventninger, egne forretningsinteresser og våre eieres interesser.

Misbruk av rusmidler
I Proteket skal man fremme klare holdninger knyttet til bruk av alkohol og andre rusmiddel.

Alle ansatte ved Proteket er ansvarlig for å bidra til et rusfritt og godt arbeidsmiljø.

Det er et forbud mot å innta alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.

For ansatte som omfattes av helsepersonelloven gjelder dessuten et lovfestet krav om pliktmessig avhold, jf. helsepersonelloven § 8.

I sosiale sammenheng i regi av Proteket, våre samarbeidspartnere eller leverandører kan alkohol serveres, men aggressiv eller annen upassende oppførsel som skyldes alkoholpåvirkning eller bruk av rusmidler aksepteres ikke.

Dette måler vi oss selv på:

Innkjøp
Vi ønsker å minimere unødvendig transport og innkjøp, Dette gjøres ved å redusere småbestillinger og kun gjøre nødvendige innkjøp så varer på lager ikke går ut på dato.

Leverandørlojalitet
Vi jobber tett med våre hovedleverandører for å sikre at de har kontroll på sin verdikjede med fokus på miljø, menneskerettigheter og arbeidsvilkår.

Derfor måler vi på i hvor stor grad disse leverandørene benyttes, da dette er den måten vi kan kvalitetssikre dette leddet.

Digitalisering
Digitalisering er en mer miljøvennlig og økonomisk effektiv måte å jobbe på, gjennom blant annet reduksjon i transport og avfall.

Derfor måler vi våre grad av digitalisering og eliminering av ledd som fordyrer og er mindre bærekraftige.

Reduksjon av feilproduksjon
Feilproduksjon koster økonomisk sett og påvirker miljøet negativ. Ved å begrense feilproduksjonen reduserer vi avfall og transport. Mindre feil gir mindre sløsing.

Kompetanseheving
Faglig styrke og utvikling er kjernen i Proteket. Medarbeidere som opplever mestring og utvikler sin faglige kompetanse trives ofte bedre og er en tryggere kollega.

Derfor gjennomfører vi mange kurs gjennom vårt akademi og måler på antall kurs og deltakelse for å bli stadig bedre.

Fornøyde kunder og ansatte
Vi lever av å yte service til våre kunder. Vi er avhengige av et arbeidsmiljø som fremmer arbeidslyst og som skaper trygghet, og laboratorier som tar vare på kundene gjennom hele kundereisen.

Derfor måler vi kundetilfredshet jevnlig og medarbeidertilfredshet årlig slik at vi kan ivareta det som er bra og forbedre de områder vi ser det trengs.

Rettferdige vilkår
Vi jobber for at alle skal ha rettferdige vilkår og ikke oppleve differanser i lønn og utviklingsmuligheter på grunn av kjønn og funksjonsnedsettelse.

Denne vurderingen gjøres gjennom en årlig lønnsvurdering.

Nullvisjon for skader og ulykker på jobb
Vi lever etter en nullvisjon for skader som medfører sykefravær eller medisinsk behandling.

Klima og miljøpåvirkning
For å minske vårt avtrykk og vår påvirkning på miljøet måler vi vårt energiforbruk.

Vi forbedrer våre rutiner og prosesser for å skape energieffektivitet, redusere vårt karbonavtrykk og øke levetiden på vårt utstyr.

Vi sorterer avfall og sikrer nullutslipp av farlig avfall