Personvernerklæring

I Proteket AS er vi opptatt av personvern og sikkerhet for våre og dine personopplysninger. Dette innebærer blant annet strenge interne rutiner, grundig opplæring av ansatte og et høyt sikkerhetsnivå.

Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at vi ivaretar personopplysningene dine på en god måte. Derfor har vi denne personvernerklæringen som gir deg informasjon om hvordan Proteket AS samler inn og behandler personopplysninger om kunder, potensielle kunder, kursdeltakere, brukere av nettsidene våre, arbeidssøkere, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Vår innsamling og behandling av personopplysninger er først og fremst knyttet til oppfyllelse av avtale med kunder, samarbeidspartnere, ansatte og kursdeltakere. Vi behandler også personopplysninger for markedsføringsformål. Personopplysningene vi behandler, er først og fremst alminnelig kontaktinformasjon, som navn, telefonnummer, e-postadresse og adresse.

Proteket AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller behov for ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.

gdpr@proteket.no eller
Proteket AS (org.nr 974 887 754)
v/ Anders Myrvold
P.b. 3924 Ullevaal Stadion,
0806 Oslo

 

MER OM VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn personopplysninger til formålene angitt her:

  • Gjennomføring av bestillinger fra kunder enten via Proteket Online eller annen måte. Opplysningene kan omfatte opplysninger om kunden og andre med tilknytning til bestillingen. Det rettslige grunnlaget for vår behandling vil være avtalebasert, jf. GDPR forordningen artikkel 6 bokstav b.
  • Oppfølgning og konsultasjon av pasienter. Personopplysninger vi behandler er kontaktinformasjon til pasienten, bilder av pasientens tenner og eventuelle andre opplysninger om pasienten knyttet til konsultasjonen. Det rettslige grunnlaget for vår behandling vil være avtale, jf. forordningen artikkel 6 bokstav b.
  • Veiledning av tannleger knyttet til material- og løsningsvalg for tannlegens pasienter. Det rettslige grunnlaget for vår behandling vil være avtalebasert og opplysningene er gjerne nødvendig for å gjennomføre tiltak på den registreres vegne før en avtaleinngåelse, jf. forordningen artikkel 6 bokstav b.
  • I Proteket tilbyr vi også kurs til våre kunder, samt muligheten til å motta nyhetsbrev, fagbladet Varige Løsninger og tilbud om produkter og kampanjer. Slike markedsaktiviteter bygger på samtykke fra den enkelte mottaker, jf. forordningen artikkel 6 bokstav a. Du kan til enhver tid ta kontakt med oss hvis du ikke lenger ønsker å motta denne typen henvendelser. Du kan også enkelt melde deg av vårt nyhetsbrev ved å klikke koblingen for avmelding nederst i det elektroniske nyhetsbrevet.
  • I forbindelse med henvendelser til oss via telefon, e-post eller vårt nettbaserte kontaktskjema vil vi behandle personopplysninger som oppgis til oss. Personopplysningene vi behandler er normalt kontaktinformasjon, men det kan også være andre opplysninger som du oppgir til oss. Behandlingen skjer etter avtale eller samtykke med deg, jf. forordningen artikkel 6 bokstav a eller b.
  • I enkelte tilfeller vil vi kunne samle inn kontaktopplysninger om personer som representerer virksomheter vi ønsker å komme i kontakt med. Behandlingen av personopplysninger vil i slike tilfeller bygge på en interesseavveining etter forordningen artikkel 6 bokstav f. Vi understreker at slik behandling kun vil skje unntaksvis og aldri som del av en generell markedsføringskampanje. Personopplysningene som behandles vil være begrenset til offentlig kontaktinformasjon.
  • Vi behandler kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere. Det rettslige grunnlaget for dette er avtale, jf. forordningen artikkel 6 bokstav b.
  • Vi gjennomfører til tider spørreundersøkelser til forskning og utvikling. Vi vil alltid informere om hensikten med spørreundersøkelsen og hvorvidt den er anonym eller ikke. Proteket AS vil ikke dele opplysningene med andre eller til andre formål enn hva som er angitt.
  • Ved utlysning av stillingsannonse vil vi behandle personopplysninger om de som søker stillingen hos oss. Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å finne den riktige kandidat til stillingen og i samsvar med forordningen artikkel 6 bokstav b. Dersom vi beholder søknaden til senere utlysninger skjer dette etter samtykke fra den registrerte etter forordningen artikkel 6 bokstav a.

Opplysningene vi behandler kan også omfatte sensitive personopplysninger. Vi vil kun behandle personopplysninger hvis det foreligger et rettslig grunnlag og det er nødvendig for å oppfylle et lovlig behandlingsformål.

AVTALER MED DATABEHANDLERE

Vi har inngått databehandleravtaler med de leverandører vi benytter, jf. forordningens artikkel 28. Dette gjelder blant annet leverandører av saksbehandlingssystem og øvrige it-systemer, samt leverandører vi benytter til produksjon. Av sikkerhetshensyn oppgir vi kun navn på leverandører ved direkte henvendelse til oss.

Våre leverandører vil som ledd i oppfyllelsen av avtalen med oss kunne behandle personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med våre instrukser og inngått databehandleravtale. Vi er opptatt av at våre databehandlere også tar personvern på alvor og stiller strenge krav til leverandørene vi benytter. De enkelte databehandlere kan kun benytte underleverandører hvis databehandleravtalen åpner for dette. Underleverandører skal alltid ha de samme plikter som følger av databehandleravtalen med oss.

SIKRING, LAGRING OG SLETTING

Personvern og informasjonssikkerhet er en integrert del av vårt internkontrollsystem. Vi bruker derfor anerkjente sikkerhetsløsninger og har tilgang til spesialistkompetanse for å sikre at vi til enhver tid har et godt sikkerhetsnivå.

Personopplysningene lagres i hovedsak i vårt elektroniske saksbehandlingssystem og nettbaserte ordreblokk.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Personopplysninger blir ikke behandlet eller lagret utenfor EU/EØS med mindre det er opplyst om og avtalt.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til innsyn i personopplysninger vi har registrert om deg. Hvis du mener at personopplysninger vi har registrert om deg, er feilaktige eller mangelfulle, kan du ta kontakt med oss og kreve at opplysningene blir rettet eller slettet. Hvis behandlingen av opplysningene er basert på samtykke, gjør vi oppmerksom på at du når som helst kan trekke samtykket tilbake.

Vi vil kun utlevere personopplysninger til tredjeparter hvis dette er nødvendig for utførelsen av vårt oppdrag. Utover dette vil vi kun utlevere personopplysninger hvis vi med hjemmel i lov blir pålagt dette av offentlige myndigheter.

KLAGE TIL DATATILSYNET

Hvis du mener vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du klage dette inn til Datatilsynet. Se gjerne https://www.datatilsynet.no/ for mer informasjon om personvernlovgivningen.

ENDRINGER

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

English version